کلاس ها

همین امروز شروع کنید

کلاس های تمرین گروهی

_

بدنسازی خالص

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

 تناسب خالص

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

 اندام خالص

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

 مدارهای خالص

این که آیا می خواهید از دست دادن وزن، تون کردن، افزایش عضله یا بهبود سطح قدرت و استقامت، ما جلسات مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود در یک محیط دوستانه و با مربیان ارائه می دهیم تا انگیزه خود را به دست آوردن کمک کند.

چهارشنبه
محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

وزنه برداری

9:00 – 12:00

باشگاه یک

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

فیتنس

12:15 – 14:00

باشگاه دو

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

فضای باز

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دو

16:15 – 18:00

فضای باز

سه شنبه
محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

وزنه برداری

9:00 – 12:00

باشگاه یک

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دوچرخه ثابت

12:15 – 14:00

باشگاه دو

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

سالن دو

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دو میدانی

16:15 – 18:00

سالن یک باشگاه

دوشنبه
محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

تردمیل

9:00 – 12:00

باشگاه 1

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

فیتنس

12:15 – 14:00

سالن دو

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

نیمکت

14:00 – 16:00

محوطه

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دو میدانی

16:15 – 18:00

محوطه باشگاه

یکشنبه
محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

وزنه برداری

9:00 – 12:00

سایت یک

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

فیتنس

12:15 – 14:00

استودیو دو

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

اطراف باشگاه

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دو

16:15 – 18:00

فضای باشگاه

شنبه
محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

وزنه برداری

9:00 – 12:00

باشگاه یک

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

فیتنس

12:15 – 14:00

سایت دو

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دوچرخه سواری

14:00 – 16:00

داخل حیاط

محسن یزدانی قهرمان ایران و جهان

دو میدانی

16:15 – 18:00

داخل سالن

به ما بپیوندید

_